زنگ شیر:ارمغان سلامتی برای نسل های آینده

زنگ شیر:ارمغان سلامتی برای نسل های آینده

برگزاری زنگ شیر درراستای ارتقای مصرف فرهنگ شیر در مجتمع آموزشی فرهنگ توسط شرکت شیر پگاه فارس .