شرکت شیر “پگاه فارس” باهمکاری سازمان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد به مناسبت “”روز جهانی نه ،به کیسه های پلاستیکی””

شرکت شیر “پگاه فارس” باهمکاری سازمان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد به مناسبت “”روز جهانی نه ،به کیسه های پلاستیکی””


شرکت شیر "پگاه فارس" باهمکاری سازمان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد به مناسبت ""روز جهانی نه ،به کیسه های پلاستیکی"" درراستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به پاکسازی کوه دراک از کیسه های پلاستیکی نمود. این برنامه که باسخنرانی جناب آقای دکتر دره شوری مرد سال محیط زیست و موسس اولین ژئوپارک خاورمیانه در قشم ودارنده دهها کتب ومقالات محیط زیست آغاز گردیدو درادامه نمایشی دراین خصوص اجرا وپس ازاهدا کیسه های پارچه ای وپلاستیکی تجدیدپذیروکارت قرعه کشی به مردم، پاکسازی دامنه وارتفعات کوه صورت پذیرد.. معرفی محصول شیرشیشه پگاه وارایه شیشه های شیرجهت بازیافت،نمایش عروسکی باتن پوش پگاه وتوزیع برشورو...ازبرنامه های جنبی این روزبزرگ بودکه بااستقبال بی شمارمردم مواجه گردید...