شرکت شیر پگاه فارس واحد برتر استان فارس در صنایع لبنی سال ۹۷از سوی دانشگاه علوم پزشکی

شرکت شیر پگاه فارس واحد برتر استان فارس در صنایع لبنی سال ۹۷از سوی دانشگاه علوم پزشکی