صنایع شیر ایران (پگاه )برگزیده جشنواره مشتری مداری

صنایع شیر ایران (پگاه )برگزیده جشنواره مشتری مداری

پگاه پیشگام در امر مشتری مداری

صنایع شیر ایران برگزیده جشنواره مشتری مداری

تندیس جشنواره مشتری مداری به شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، اعطا شد.