ضیافت افطار شرکت “پگاه فارس “با حضور دامداران عزیز طرف قرار دادبرگزار گردید .

ضیافت افطار شرکت “پگاه فارس “با حضور دامداران عزیز طرف قرار دادبرگزار گردید .

ضيافت افطار شركت "پگاه فارس "با حضور دامداران عزیز طرف قرار دادبرگزار گرديد .