قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا میتواند به کاهش قیمت در بعضی کالاهای لبنی منجر شود.

قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا میتواند به کاهش قیمت در بعضی کالاهای لبنی منجر شود.