“مجمع پایگاههای مقاومت حوزه کارگری”

“مجمع پایگاههای مقاومت حوزه کارگری”

"مجمع پایگاههای مقاومت حوزه کارگری" با حضور فرمانده محترم سپاه ناحیه زرقان ،فرماندهان پایگاههای مقاومت شرکتهای تابعه ومهندس معلمی رییس محترم هیات مدیره و معاونین محترم شرکت پگاه فارس به میزبانی پایگاه مقاومت شهید هاشمی نژادپگاه فارس در محل شرکت برگزار گردید