مدیر عامل پگاه فارس: رشد قابل توجه صادرات در مجموعه رقم خورد،افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال

مدیر عامل پگاه فارس: رشد قابل توجه صادرات در مجموعه رقم خورد،افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال