“مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه پایگاه مقاومت شهیدهاشمی نژادشرکت شیرپگاه فارس” برگزارشد.

“مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه پایگاه مقاومت شهیدهاشمی نژادشرکت شیرپگاه فارس” برگزارشد.

“مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه پایگاه مقاومت شهیدهاشمی نژادشرکت شیرپگاه فارس” برگزارشد.

مراسم گرامیداشت هفته بسیج با حضورفرماندهان محترم سپاه فجراستان؛سپاه ناحیه مرودشت و زرقان وجمع کثیری ازفرماندهان ارشداستان ومهندس باغبانباشی مدیرعامل بسیجی نمونه باهمراهی بسیجیان پایگاه مقاومت شهیدهاشمی نژاد شرکت پگاه فارس روز سه شنبه۵ آذرماه همزمان بافرمان امام خمینی(ره)مبنی برتشکیل بسیج وروزگرامیداشت بسیج درمحل شرکت برگزار شد.
این مراسم که بابرپایی نمازجماعت مغرب وعشاوقرائت دعای توسل توسط مداح اهل بیت(ع) حاج اقااکرمی آغارگردید،درادامه با اجرای مانوردرمحوطه شرکت واموزش اسلحه ادامه یافت. مهندس باغبان باشی دراین مراسم پس از خیر مقدم به مدعوین نکاتی رادرخصوص اهمیت بسیج وترویج فرهنگ بسیجی ونقش آن درپیشرفت صنعت درشرایط کنونی ایراد نمودند.
دراین مراسم ازمدیرعامل محترم شرکت به پاس حمایتهای همه جانبه ازپایگاه مقاومت وبسیج شرکت وترویج فرهنگ بسیجی وهمچنین ازحاج اقا بازیارنژادوآقای میرزایی که سالهادرپایگاه مقاومت شهیدهاشمی نژادپگاه فارس دلسوزانه تلاش نمودندودرآستانه کسوت بازنشستگی قراردارندتجلیل به عمل امد؛درادامه ازسه تن ازبسیجیان نمونه شرکت وهمچنین برادرپاسدارجناب آقای مختاری،فرمانده محترم حوزه مالک اشتروبسیج کارگری سپاه ناحیه زرقان که توانستندعنوان مقام برترسازمان بسیج کارگری استان فارس درجشنواره مالک اشتررابه خوداختصاص دهند تجلیل به عمل امد.این مراسم با سخنرانی تعدادی ازفرماندهان محترم سپاه وراوی گری حاج آقارودکی پس ازصرف شام واهدای هدایایی به رسم یادبودبه بسیجیان عزیز پایان پذیرفت.