مزایده عمومی ضایعات شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس

مزایده عمومی ضایعات شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس