مزایده عمومی فروش ضایعات شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس

مزایده عمومی فروش ضایعات شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس