مزایده عمومی

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی
  آگهی در محدوده :    
منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    همشهری
تاریخ انتشار :    ۹۱/۲/۲
آخرین مهلت :    ۹۱/۲/۱۱
شماره صفحه روزنامه :    ۱۲
متن آگهی :