مصرف لبنیات کشور، یک سوم میزان استاندارد است/ سیستم ما بیمار محور است/ مصرف شیر؛ انتخاب نیست بلکه اضطرار است

مصرف لبنیات کشور، یک سوم میزان استاندارد است/ سیستم ما بیمار محور است/ مصرف شیر؛ انتخاب نیست بلکه اضطرار است