مناقصه خرید یک دستگاه تانک ۱۰۰تنی ذخیره شیر

مناقصه خرید یک دستگاه تانک ۱۰۰تنی ذخیره شیر