مناقصه عمومی خرید سه دستگاه پالت تراکت برقی ۲ تنی (نوبت دوم )

مناقصه عمومی خرید سه دستگاه پالت تراکت برقی ۲ تنی (نوبت دوم )