مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت سوله ۱۳۵۰ متری

مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت سوله ۱۳۵۰ متری