میزان صادرات شرکت از سال ۹۱ تا ۹۷ ( تن )

میزان صادرات شرکت از سال ۹۱ تا ۹۷ ( تن )