نشست مشترک مدیران وکارشناسان کنترل کیفیت پگاه فارس وبازارگستر منطقه ۳درراستای کاهش ضایعات در شرکت پگاه فارس برگزار گردید..

نشست مشترک مدیران وکارشناسان کنترل کیفیت پگاه فارس وبازارگستر منطقه ۳درراستای کاهش ضایعات در شرکت پگاه فارس برگزار گردید..

نشست مشترک مدیران وکارشناسان کنترل کیفیت پگاه فارس وبازارگستر منطقه 3درراستای کاهش ضایعات در شرکت پگاه فارس برگزار گردید..