پگاه فارس تنها واحدنمونه لبنی درتولیدمحصولات سلامت

پگاه فارس تنها واحدنمونه لبنی درتولیدمحصولات سلامت

پگاه فارس تنها واحدنمونه لبنی درتولیدمحصولات سلامت محوروهمچنین واحدبرگزیده فرآورده های لبنی ازسوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی وسرکارخانم قاسمی بعنوان مسئول فنی برتراستان موفق به دریافت تندیس وگواهینامه گردیدند”*

دربزرگترین گردهمایی صنایع غذایی استان که به مناسبت روزجهانی غذاوتجلیل ازواحدهای نمونه ومسئولین فنی برتراستان باحضورجمع کثیری ازمقامات کشوری واستانی برگزارگردید
پگاه فارس تنها واحدنمونه لبنی درتولید محصولات سلامت محورواخذنشان ایمنی وسلامت محصولات وهمچنین واحدبرگزیده فرآورده های لبنی ازسوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی شیرازمعرفی وسرکارخانم قاسمی بعنوان مسئول فنی برتراستان موفق به دریافت تندیس وگواهینامه این مراسم گردیدند..

مصاحبه با صداوسیما،سمپل ومعرفی محصولات جدیدهمراه بابرپایی غرفه نمایشگاهی وهمچنین پخش کلیپهای متعددپگاه ازبرنامه های جنبی این همایش بزرگ بود…