پگاه فارس وبازارگسترمنطقه ۳ با همکاری “جشنواره های ملی هوایی ایران”

پگاه فارس وبازارگسترمنطقه ۳ با همکاری “جشنواره های ملی هوایی ایران”

پگاه فارس وبازارگسترمنطقه ۳ با همکاری "جشنواره های ملی هوایی ایران" درنخستین جشنواره پروازی پاراموتور"جام تخت جمشید" که بااستقبال پرشورمردم وافرادخاص درمهدتمدن ایران (پرسپولیس) برگزارگردیدحضوری فعال داشت.
"پگاه فارس"وبازارگسترمنطقه ۳دراین مراسم علاوه براستفاده ازحداکثرفضاهای تبلیعاتی که توسط رسانه ها و...پوشش داده شدبامعرفی وسمپل محصولات جدیدخود به خصوص محصول پنیردانمارکی،دوغ شهری،مسابقه و.. نقش بسیارپررنگی دراین مراسم داشت.