پگاه فارس و بازارگستر منطقه ۳ در دومین سمینار بزرگ تکنیک های جهانی

پگاه فارس و بازارگستر منطقه ۳ در دومین سمینار بزرگ تکنیک های جهانی

پگاه فارس و بازارگستر منطقه ۳ در دومین سمینار بزرگ تکنیک های جهانی

"پگاه فارس"وبازارگسترمنطقه ۳"دردومین سمینار بزرگ تکنیکهای جهانی تجارت که با حضوربیش از۶۰۰نفرازمدیران شرکتها، بازاریابان وعوامل فروش شرکتهای بزرگ ومعتبر باسخنرانی دکترنمازی استادبرجسته آموزش شیوه های مدرن ارتباط بامشتری درمجتمع احسان برگزارشدحضوری فعال داشتند..