چهل و سومین جلسه کمیته حسابرسی پگاه فارس، برگزار شد.

چهل و سومین جلسه کمیته حسابرسی پگاه فارس، برگزار شد.