کسب عنوان “”نایب قهرمانی”” مسابقات فوتسال هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی توسط شرکت پگاه فارس

کسب عنوان “”نایب قهرمانی”” مسابقات فوتسال هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی توسط شرکت پگاه فارس