کلاس آموزشی سوماتیک سل کانت وراههای کاهش آن در گله

کلاس آموزشی سوماتیک سل کانت وراههای کاهش آن در گله

کلاس آموزشی سوماتیک سل کانت وراههای کاهش آن در گله توسط دکتر قدرت ریاست محترم آزمایشگاههای پگاه فارس وبا همکاری مدیریت تامین وبهبود شیرخام جهت دامداران در محل آموزش شرکت برگزارگردید