کلاس آموزش علمی آمونیاک

کلاس آموزش علمی آمونیاک

 
 

کلاس آموزشی ایمنی آمونیاک توسط جناب آقای مهندس کریمی ریاست محترم Hseپتروشیمی شیرازجهت پرسنل فنی،حراست ،ایمنی بهداشت و ایمنی آتش نشانی در محل آموزش شرکت پگاه فارس برگزار گردید.
پیوستن به کانال تلگرام پگاه فارس