کیفیت

کیفیت

اهداف و برنامه های واحد تضمین کیفیت

۱- برخورداری از استانداردهای داخلی و بین المللی شامل:
ISO 14001, ISO 18001, HSE, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 1702 ISO 9001

۲- برخورداری از سیستم فراخوان محصول جهت واکنش در شرایط اضطراری و جمع آوری محصول ناایمن از سطح عرضه

۳- ممیزی سیستم های مدیریتی استقرار یافته و استانداردهای ملی و بین المللی اخذ شده.