گرامیداشت روز مهندس با همکاری شرکت “شیرپگاه فارس”

گرامیداشت روز مهندس با همکاری شرکت “شیرپگاه فارس”

همایش گرامیداشت روزمهندس باهمکاری شرکت “شیرپگاه فارس”درسالن بین اللملی بهار انجام پذیرفت..