🔴تجلیل مدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس ازپرسنل منتخب واحدفنی ومهندسی

🔴تجلیل مدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس ازپرسنل منتخب واحدفنی ومهندسی

🔴تجلیل مدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس ازپرسنل منتخب واحدفنی ومهندسی
🔹به گزارش روابط عمومی شرکت شیرپگاه فارس ،محمدبزم آرا مدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس همزمان باراه اندازی خط تتراپاک اسلیم درراستای توسعه وافزایش سهم فروش دربازارهای داخلی وخارجی ،ازمنتخبین واحدفنی ومهندسی تجلیل به عمل اورد.
مدیرعامل شرکت شیر پگاه فارس دراین مراسم علاوه برتاکیددرادامه روندتوسعه شرکت و محصولات براساس نیازوسلایق مشتریان وبازارخواستار کاهش قیمت تمام شده وضایعات تولید وهمچنین جانشین پروری درسال مزین به جهش تولید شدند.