🔴خودکفایی و صادرات محوری رویکرد پگاه است.🔻گزیده مصاحبه مشروح مهندس عبدالله قدوسی مدیرعامل پگاه با روزنامه دنیای اقتصاد🔹

🔴خودکفایی و صادرات محوری رویکرد پگاه است.🔻گزیده مصاحبه مشروح مهندس عبدالله قدوسی مدیرعامل پگاه با روزنامه دنیای اقتصاد🔹