آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس