۲۲بهمن “عید ملی ایرانیان” است/ امسال نیز همانند سنوات گذشته خانواده بزرگ “پگاه فارس” همراه با سایر مردم انقلابی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن حضوری حماسی داشتند.

۲۲بهمن “عید ملی ایرانیان” است/ امسال نیز همانند سنوات گذشته خانواده بزرگ “پگاه فارس” همراه با سایر مردم انقلابی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن حضوری حماسی داشتند.