اطلاعیه های بورسی

آبان ۲۹, ۱۴۰۲

گزارش تفسیری نهایی شش ماهه ۱۴۰۲ شرکت پگاه فارس

گزارش تفسیری نهایی شش ماهه ۱۴۰۲ شرکت پگاه فارس
آبان ۲۹, ۱۴۰۲

صورتهای مالی نهایی حسابرسی شده دوره منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲

صورتهای مالی نهایی حسابرسی شده دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
آبان ۲۹, ۱۴۰۲

تکمیل اطلاعات سهامداری ۱۴۰۱

تکمیل اطلاعات سهامداری
شهریور ۷, ۱۴۰۲

کنترل های داخلی سال ۱۴۰۱

کنترل های داخلی سال ۱۴۰۱