دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۸۹

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۰

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۱

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۲

افتخارات  بین المللی: –      کسب […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۳

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]