ژانویه 18, 2016

طی سال ۸۹

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
ژانویه 18, 2016

طی سال ۹۰

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
ژانویه 18, 2016

طی سال ۹۱

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]
ژانویه 18, 2016

طی سال ۹۲

افتخارات  بین المللی: –      کسب […]
ژانویه 18, 2016

طی سال ۹۳

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران […]