مدیریت برند

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵

کیفیت

اهداف و برنامه های واحد تضمین کیفیت ۱- برخورداری از استانداردهای داخلی و بین المللی شامل: ISO 14001, ISO 18001, HSE, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 1702 ISO 9001 ۲- برخورداری از سیستم فراخوان محصول جهت واکنش در شرایط اضطراری و جمع آوری محصول ناایمن از سطح عرضه ۳- ممیزی سیستم های مدیریتی استقرار یافته و استانداردهای ملی و بین المللی []