اخبار سايت

مشاهده خبر

بازدید مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس به همراه تعدادی از مدیران با توجه به بارندگی های اخیر و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر وقوع شرایط اضطراری ،از قسمت های مختلف شرکت و انبارها و تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی و بسیج تمام نیروها و ظرفیت ها در جهت پیشگیری از بروز حوادث

بازدید مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس به همراه تعدادی از مدیران با توجه به بارندگی های اخیر و پیش بینی…..

مشاهده خبر

تقدیروتشکرریاست محترم اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی زرقان ازمدیرعامل محترم شرکت شیرپگاه فارس به پاس توجه ویژه به نیروی انسانی و کارگران شرکت

تقدیروتشکرریاست محترم اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی زرقان از مدیرعامل محترم شرکت شیرپگاه فارس به پاس توجه ویژه به نیروی انسانی…..