مناقصه ها

بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

مناقصه خرید دستگاه پروسس UHTتیوبی و هموژنایزرمربوطه

UHTبرگ شرایط مناقصه۲۰۲۱۰۲۸۱۰۳۶۲۲
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

مناقصه خرید دستگاه چرن کره کانتنیوس

برگ شرایط مناقصه چرن کره۲۰۲۱۰۲۸۱۰۳۶۲۲
آبان ۳, ۱۳۹۹

مناقصه احداث آزمایشگاه

شرایط مناقصه
مهر ۲۲, ۱۳۹۹

مناقصه کمپرسور هوای فشرده

برگ شرایط مناقصه کمپرسور۲۰۲۰۱۰۱۳۱۵۴۳۲۱